Boys Varsity Baseball - 3/29/2006 Fremont vs. Newaygo - fps